T.M.S. IMPACT

Concurs pentru 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești în perioada martie-aprilie 2021

Începând de luni, 15 februarie și până pe 28 februarie 2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Pentru seria de elevi aprilie 2021 – ianuarie 2022 sunt scoase la concurs un număr de 300 de locuri astfel:

Actele nesesare se pot obține arhivate apăsând pe acest link colorat. 

Secțiunea I – Condiții legale de recrutare ș criterii specifice

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, sunt următoarele:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Secțiunea II – Etape premergătoare desfăşurării concursului:

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 • completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 • depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, în raport cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate a candidatului, în perioada 15 – 28 februarie 2021.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit, se menționează în scris, în cererea de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021.

Dosarul de recrutare se constituie din următoarele documente:

 1. cererea-tip de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate,
 5. copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 6. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 7. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 8. curriculum vitae – Europass (CV);
 9. autobiografia;
 10. tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
 11. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 12. 1 fotografie color 9×12 cm;
 13. adeverința medicală eliberată de medicul de familie (Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020);
 14. consimțământul informat (Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020);
 15. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (se depune după parcurgerea probei scrise);
 16. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 17. documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul);
 18. documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul).

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 1. a) copia diplomei echivalente obținută în străinătate;
 2. b) traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 3. c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

 

Secțiunea III – Probe de concurs și evaluarea psihologică

 

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 08 martie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare.

 

Susținerea probelor de admitere

Concursul de admitere constă în:

 • proba eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice;
 • proba de verificare a cunoștințelor.

Ambele probe se susțin la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești.

Tematica și bibliografia de concurs se afișează pe site-ul oficial al instituției de învățământ (www.scoaladepompieri.ro).

 

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 18 – 24 martie 2021 și constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun, conform schiţei prevăzută în Anexa nr. 3^2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Planificarea pe zile a candidaților pentru susținerea probei fizice se realizează de către Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești.

Planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro);

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

 

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor

Proba de verificare a cunoștințelor se susține în data de 27 martie 2021 de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice și constă în susținerea unui test grilă la disciplina – matematică.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se aduce la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro).

Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 1. a) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
 2. b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 3. c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
 4. d) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
 5. e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

 

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se depun la sediul unității de învățământ în termen de 2 ore de la afișarea rezultatelor și se soluționează în termenul prevăzut prin calendarul concursului de admitere. Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis.

 

Secțiunea IV – Examinarea medicală

 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Unitatea de învățământ transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Unitatea de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

 

Secțiunea V – Dispoziții finale

 

Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.ro), al unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro) sau al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro).

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro), până la data de 17 aprilie 2021.

Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la unitatea de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Sursa: I.S.U NEAMȚ

Conținutul website-ului www.tmsi.ro este destinat exclusiv informării publice.

Toate informaţiile publicate pe acest site de către T.M.S IMPACT sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, titulari ai drepturilor protejate de lege fiind T.M.S. IMPACT sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.

Site-urile web care preiau informaţii vor cita sursa informaţiei cu link către site astfel: la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: „sursa: www.tmsi.ro", cu link activ către site-ul www.tmsi.ro.

Email: [email protected] / [email protected]

Alte știri

A ars o locuință din localitatea Grumăzești

T.M.S. IMPACT

Sfânta Liturghie din Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-3; 9, 1

Dacian

Prins sub influența alcoolului la volan! Persoană din Răucești

T.M.S. IMPACT

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor în conformitate cu reglementările GPRD. Accept Detalii..

Politica de confidențialitate.